Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení ZO 2007


 

Zápis č. 1/2007 zasedání ZO ze dne 6.2. 2007

Usnesení ZO č. 1/2007

Členové ZO schválili návrh na poskytnutí příspěvku ve výší předložených nákladů k uspořádání a zajištění občerstvenípři akci MDŽ pro jednotlivé obce Kluky, Olšany a Nová Lhota.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 2/2007

Členové ZO schválili žádost nájemce hostince p.Sikáčka o příspěvek na uspořádání maškarního odpoledne pro děti dne 24.2.2007 od 13:00 hodin v hostinci ve výši 500,-Kč za podmínky, že maškarní odpoledne pro děti bude uspořádáno ve spolupráci se zájmovou organizací obce.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 3/2007

Členové ZO schválili ústní žádost nájemce hostince p.Sikáčka o snížení nájmu za pronájem hostince z důvodu stálého čerpání vyvěrající podzemní vody ve sklepních prostorách hostince. Nájem bude snížen v zimním období na 2.500,-Kč/měsíčně s tím, že poprvé bude snížený nájem uplatněn za období 2/2007.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 4/2007

Členové ZO schválili návrh finančního výboru o úpravě platu ředitelky MŠ Kluky podle platných platových předpisů (zákon 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády 564/2006 Sb.).

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 5/2007

Členové ZO schválili návrh finančního výboru o úpravě měsíční odměny starosty obce podle platných předpisů ve smyslu nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a přílohy č. 1 k nařízení vlády.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 6/2007

Členové ZO schválili nabídku Pozemkového fondu ČR a souhlasí se zakoupením pozemku p.č.115/8 v KÚ Nová Lhota o výměře 9566 m2 za cenu 71.032,95 Kč.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 7/2007

Členové ZO schválili nabídku p. Schwanzenberga a souhlasí se zakoupením pozemku p.č. 17/3 v KÚ Nová Lhota o výměře 234 m2za cenu do 6.000,-Kč.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č. 2/2007 zasedání ZO ze dne 29.3.2007

 

Usnesení ZO č. 8/2007

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 1Q/2007 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

 

Usnesení ZO č. 9/2007

Členové ZO schválili návrh na poskytnutí příspěvku ve výší 5.000,-Kč pro Vojenský záchranný útvar Kutná Hora.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

 

Usnesení ZO č. 10/2007

Členové ZO vzali na vědomí návrh závěrečného účtu obce Kluky o výsledku hospodaření obce a výsledku hospodařeníorganizace MŠ Kluky za rok 2006. 

Návrh závěrečné účtu obce Kluky za rok 2006 byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

 


 

Zápis č. 3/2007 zasedání ZO ze dne 12.6.2007

 

Usnesení ZO č. 11/2007

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 2Q/2007 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 12/2007

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměnu ředitelce MŠ za 1. pololetí 2007 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 13/2007

Členové ZO schválili návrh na poskytnutí příspěvku ve výší 3.500,-Kč k uspořádání a zajištění akce „Dětský den“ jednotlivě pro obce Kluky a Nová Lhota.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 14/2007

Členové ZO schválili žádost nájemce hostince p.Sikáčka o snížení nájmu za pronájem hostince. Celoroční nájem za pronajaté prostory hostince bude od měsíce června 2007 činit 2.500,-Kč/měsíčně.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 15/2007

Členové ZO souhlasí návrhem na zakoupení pozemku p.č.115 v KÚ Kluky, na kterém je postavena budova pohostinství č.100, za cenu 78.000,-Kč. Dále souhlasí se zpětným zaplacení nájmu za užívání pozemku za 2 roky zpět.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 16/2007

Členové ZO po projednání žádosti Ing.Aleše Navrátila, Říční 590, Kolín 5, ze dne 20.5.2007,ve věci změny územního plánu obce Kluky, vysloví souhlas se změnou územního plánu v případě, že žadatel o změnu před termínem 2 let uhradí veškeré náklady spojené se změnou územního plánu. Rozhodnutí členové ZO odůvodňují odvoláním na ustanovení § 25 a následující zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, kdy bude do 2 let prováděno zpracování územně analytických podkladů, poté obec Kluky přistoupí v souladu s platným stavebním zákonem k provádění změny územního plánu.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 17/2007

Členové ZO souhlasí s prodejem části pozemku v majetku obce Kluky, p.č. 58, KÚ Olšany o rozloze 21m2 Karlu Kutilovi, Olšany 43.Cena za pozemek je stanovena podle obvyklých cen v daném místě a čase.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 18/2007

Členové ZO schválili návrho začlenění obce Kluky do svazku Místní akční skupiny LÍPA pro venkov (MAS).

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 19/2007

Členové ZO schválili návrh o připojení obce Kluky k „Iniciativě starostů Zlínského kraje“ o vyslovení souhlasu s podpisem smlouvy proti daňové diskriminaci při přerozdělování daní malým obcím, to je změna rozpočtového určení daní.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č. 4/2007 zasedání ZO ze dne 24.7.2007

 

Usnesení ZO č. 20/2007

Členové ZO vzali zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Dubinaza rok 2005 na vědomí a k hospodaření nemají výhrady.

Schváleno poměremhlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 21/2007

Členové ZO na základě závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kluky za rok 2006 schválili závěrečný účet za rok 2006 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce Kluky včetně příspěvkové organizace MŠ Kluky za rok 2006 bez výhrad.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 22/2007

Členové ZO schválili žádost Romana Čermáka o pronájmu budovy pohostinství a provozování hostinské činnosti v obci Kluky. Podmínkou uzavření smlouvy o pronájmu je souhlas s obsahem nájemní smlouvy a splnění podmínek provozu předmětu činnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 23/2007

Členové ZO vybrali za zhotovitele opravy místních komunikací v obci Kluky, Pucheř, Olšany a Nová Lhota fu. Silnice Čáslav – Holding,a.s., IČO25261282, se sídlem Zbraslavice 331.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 24/2007

Členové ZO schválili žádost SK Kluky ve věci poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,-Kč a zapůjčování vozidla obce Ford Tranzit na zajištění cestovního zabezpečení a výloh apro dorostence SK Kluky v kopané.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 25/2007

Členové ZO schválili žádost občanského sdružení „Cesta životem bez bariér“, IČO 270 44 700 se sídlem Paběnice 75, 286 01Čáslav a poskytli příspěvek ve výši 2.000,-Kč pro zpřístupnění vzdělání tělesně handicapovaných dětí.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 


 

Zápis č. 5/2007 zasedání ZO ze dne 11.9. 2007

Usnesení ZO č. 26/2007

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 3Q/2007 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 27/2007

Členové ZO vzali na vědomí a schválili sjednání nájemní smlouvy s Radkem Rálišem, Drobovice 60 o pronájmu budovy pohostinství a provozování hostinské činnosti v obci Kluky.

 


Zápis č.6/2007 zasedání ZO ze dne 25.10.2007

Usnesení ZO č. 28/2007

Členové ZO schválili žádost Nemocnice Čáslav a poskytli příspěvek (finanční dar) pro Nemocnici Čáslav na vybavení přístroji ve výši 25.000,-Kč.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 29/2007

Členové ZO schválili žádost na uplatnění dotace z „Programu obnovy venkova“ na rok 2008 na opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Kluky.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 30/2007

Členové ZO schválili rozpočtového opatření č. 1 MŠ Kluky v části účelové dotace – přímé náklady na vzdělávání.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 31/2007

Členové ZO schválili návrh finančního výboru o stanovení odměny ředitelce MŠ Kluky v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č.7/2007 zasedání ZO ze dne 11.12.2007

Usnesení ZO č. 32/2007

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 4Q/2007 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 33/2007

Členové ZO schválili návrh finančního výboru o stanovení odměny ředitelce MŠ Kluky za období listopad a prosinec 2007 do výše vyčerpání účelové dotace.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 34/2007

Členové ZO schválili rozpočtového opatření č. 1 OÚ Kluky v části účelové dotace – dotace z programu Obnovy venkova.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 35/2007

Členové ZO schválili rozpočtového opatření č. 2 OÚ Kluky v části účelové dotace – dotace na veřejně prospěné práce Úřad práce Kutná Hora.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 36/2007

Členové ZO schválili návrh o poskytnutí příspěvku ve výši 2.500,-Kč na zajištění mikulášské nadílky organizované svazem zahrádkářů a OÚ Kluky dne 8.12.2007 od 14 hod. v restauraci Kluky.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 37/2007

Členové ZO schválili žádost organizace Diakonie Čáslav o poskytnutí finančního daru. Finanční dar byl odsouhlasen ve výši 500,-Kč.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 38/2007

Členové ZO schválili žádost organizace Svazu tělesně postižených Kutná Hora o poskytnutí finančního daru. Finanční dar byl odsouhlasen ve výši 500,-Kč.Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 39/2007

Členové ZO schválili návrh rozpočtu obce Kluky a Mateřské školy Kluky na rok 2008.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 40/2007

Členové ZO schválili vyhlášku obce č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška ruší vyhlášku obce č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška byla schválena poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 41/2007

Členové ZO schválili a doporučili k podpisu dodatek č.2 smlouvy na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a dodatek č.3 ke smlouvě na zajištění odvozu separovaných odpadů předložené firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 42/2007

Členové ZO schválili nabídku p. Schwanzenberga a souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 233/17 v KÚ Nová Lhota o výměře 194m2do majetku obce.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 43/2007

Členové ZO schválili a doporučili k podpisu smlouvu se spol.ČEZ o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena pro rekonstrukci elektrického vedení nízkého napětí v obci Kluky do země, dokončení trasy od Agro Kluky ve směru na Čáslav.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.