Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení ZO Kluky 2008


 

Zápis č. 1/2008 zasedání ZO ze dne 5.2. 2008

Usnesení ZO č. 1/2008

Na návrh finančního výboru schválili členové ZO navýšení rabatu v obchodě obce Kluky na 20%-22% podle sortimentu zboží. Navýšení bude provedeno od 2.dekády v únoru 2008.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 2/2008

Členové ZO schválili návrh a pověřili firmu PRO VAK, v.o.s. Kutná Hora, aby zahájila veškeré potřebné práce na projektu „Tlaková kanalizace a vodovod pro obec Kluky“.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č. 2/2008 zasedání ZO ze dne 27.3.2008

Usnesení ZO č. 3/2008

Členové ZO vzali na vědomí návrh závěrečného účtu obce Kluky o výsledku hospodaření obce a výsledku hospodařeníorganizace MŠ Kluky za rok 2007. 

Návrh závěrečného účtu obce Kluky za rok 2007 byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 4/2008

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 1Q/2008 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č. 3/2008 zasedání ZO ze dne 29.4.2008

Usnesení ZO č.5/2008

Členové ZO vyhověli žádosti ČHJ Kluky o zapůjčení starší sekačky do trvalého užívání pro potřeby organizace ČHJ Kluky.

Žádost byla schválena poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 6/2008

Členové ZO s ohledem na přijetí usnesení ZO č.5/2008 souhlasí s nákupem nové sekačky pro účely obce.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č.7/2008

Členové ZO vyhověli žádosti Stanislava Erberta, Kluky 88, o povolení trvalého průjezdu na zahradu (p.č.101/15) přes pozemek obce Kluky (p.č.101/16) za podmínky, že vymezený pozemek obce použitý k průjezdu na zahradu nebude poškozován a bude prováděna jeho pravidelná údržba.

Žádost byla schválena poměrem hlasování 7-0-0.

 


 

Zápis č. 4/2008 zasedání ZO ze dne 3.6.2008

Usnesení ZO č. 8/2008

Členové ZO schválili návrh na stanovení ceny pozemků určených na stavební parcely (geometrický plán č.135-20/2008) ve výši 200,-Kč za 1 m2 . Další podmínky a upřesnění prodeje a vybavenosti parcel inženýrskými sítěmi bude podle situace vyjádřeno ve smlouvě, která bude uzavřena mezi obcí a kupujícím.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 9/2008

Členové ZO schválili návrh na ustavení zásahové jednotky „Sbor dobrovolných hasičů Kluky“.Za velitele zásahové jednotky Kluky byl jmenován Josef Vašata. Členové ZO také chválili návrh dokumentu o ochranných oděvechzásahové jednotky SDH Kluky.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 10/2008

Členové ZO schválili návrh na ustavení zásahové jednotky „Sbor dobrovolných hasičů Olšany“.Za velitele zásahové jednotky Olšany byl jmenován David Kučera. Členové ZO také chválili návrh dokumentu o ochranných oděvechzásahové jednotky SDH Olšany.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 11/2008

Členové ZO vzali na vědomí stanovisko zástupce Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s., se sídlem Kutná Hora, Ku ptáku 387, IČO: 463 56 967 a souhlasí schválitrealizaci investičního záměru „Vodovod a kanalizace Kluky“ podle varianty II.Kluky – gravitační kanalizace.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 


 

Zápis č. 5/2008 zasedání ZO ze dne 25.6. 2008

Usnesení ZO č. 12/2008

Členové ZO na základě závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kluky za rok 2007 schválili závěrečný účet za rok 2007 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce Kluky včetně příspěvkové organizace MŠ Kluky za rok 2007 bez výhrad.

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 13/2008

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 2Q/2008 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 14/2008

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměnu ředitelce MŠ za 1. pololetí 2008 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 15/2008

Členové ZO schválili nabídku Pozemkového fondu ČR a souhlasí se zakoupením pozemku p.č.7/5 v KÚ Kluky o výměře 1388 m2 za cenu 89240 Kč.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 16/2008

Členové ZO schválili vyhlášku obce č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Vyhláška byla schválena poměrem hlasování 6-0-0.

 


Zápis č.6/2008 zasedání ZO ze dne 22.7.2008

Usnesení ZO č. 17/2008

Členové ZO vybrali za zhotovitele opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Kluky, část Vodrantská ulice firmu Pavel Turek, Přítoky 71, 284 01 Kutná Hora, IČ 102 44 018. 

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č.7/2008 zasedání ZO ze dne 7.10.2008

Usnesení ZO č. 18/2008

Členové ZO schválili s platnosti od 1.11.2008 zvýšení mzdy zaměstnancům obchodu Kluky podle předloženého návrhu.

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 19/2008

Členové ZO schválili rozpočtového opatření č. 1 MŠ Kluky v části účelové dotace –přímé náklady na vzdělávání.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 20/2008

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 3Q/2008 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 21/2008

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměnu ředitelce MŠ.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 22/2008

Členové ZO schválili žádosti o zakoupení stavební parcely;

1.Stanislavy Hanušové, nar.25.2.1983, Olšany 30, 286 01,parcela č.105/4, výměra 994 m2, cena 198800,00Kč

 

2.Milana Kadlece, nar.8.3.1983, Kout na Šumavě 157, 345 02parcela č.105/5, výměra 1003 m2,cena 200600,00 Kč

 

3.Michala Maliny, nar.5.10.1977, Na Studních 71, 284 01 Kutná Hora, parcela č.105/6, výměra 1031 m2,cena 206200,00 Kč

 

4.Radka Niederle, nar.5.8.1974, Barákova 232, 284 01 Kutná Hora a Šárky Pelíškové, nar.17.12.1981, Malín 276, 284 01 Kutná Hora, parcela č.105/7, výměra 1100 m2, cena 220000,00 Kč

 

5.Ladislava Vávry, nar.8.4.1983, Jilmová 1639, 286 01 Čáslav, parcela č.105/8, výměra 983 m2,cena 196600,00 Kč

 

Žádostischváleny poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 23/2008

Členové ZO schválili žádostspolečnosti Retiarius,s.r.o., Praha 1, Vodičkova 704/36, IČO:271 78 391 o zakoupení pozemku v majetku obce p.č.188/4 o výměře 85 m2v KU Kluky. Při prodeji pozemku v majetku obce bude dodržen zákonem stanovený postup.

Žádostschválena poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 24/2008

Členové ZO schválili návrh na úpravu územního plánu obce za podmínky, že na vyhotovení úpravy bude poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova. V opačném případě bude usnesení na úpravu územního plánu zrušeno.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 25/2008

Členové ZO schválili zadání vypracovat projekt akce „Vodovod a kanalizace Kluky“ označené jako fáze I. (Kluky). Členové ZO souhlasí, aby starosta obce zajistil provedení finanční analýzy akce.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 26/2008

Členové ZO schválili návrh na zakoupení agregátu na výrobu elektrického proudu (elektrocentrály).

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

 


 

Zápis č.8/2008 zasedání ZO ze dne 4.11.2008

Usnesení ZO č. 27/2008

Členové ZO schválili zrušení usnesení č.24/2008 o úpravě územního plánu obce. Důvodem zrušení usnesení je neposkytnutí dotace z Programu obnovy venkova.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 28/2008

Členové ZO schválili prodej pozemku v majetku obce p.č.188/4 o výměře 85 m2v KU Kluky společnosti Retiarius,s.r.o., Praha 1, Vodičkova 704/36, IČO:271 78 391, za cenu 200,-Kč/m2.

Usneseníschváleno poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 29/2008

Členové ZO schválili dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu prostor v domě Kluky čp.67 (zdravotní ordinace, čekárna a ostatní prostory) o zvýšení za pronájem ve výši 10.200,-Kč/rok.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 30/2008

Členové ZO schválili žádost na uplatnění dotace z „Programu obnovy venkova“ na rok 2009 na rekonstrukci 2.etapy veřejného osvětlení v obci Kluky.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 31/2008

Členové ZO schválili žádost Nemocnice Čáslav a poskytli příspěvek (finanční dar) pro Nemocnici Čáslav na vybavení přístroji ve výši 10.000,-Kč.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-1-0.

Usnesení ZO č. 32/2008

Členové ZO schválili za členy konkursní komise na ředitele/ku MŠ Kluky za zřizovatele-Obec Kluky starostu p.Čálka a místostarostu p.Hoška.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č.9/2008 zasedání ZO ze dne 10.12.2008

Usnesení ZO č. 33/2008

Členové ZO schválili rozpočtového opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, obce Kluky v části dotace ze státního rozpočtu (účelové dotace) dle předloženého návrhu.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 34/2008

Členové ZO schválili odepsání zboží ve výši 2.765,-Kč z místního obchodu za rok 2008.Uvedená ztráta vznikla vlivem neprodaného pečiva v průběhu roku 2008. Usneseníschváleno poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 35/2008

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 4Q/2008 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 36/2008

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměnu ředitelce MŠ.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 37/2008

Členové ZO schválili návrh rozpočtu obce Kluky a Mateřské školy Kluky na rok 2009.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 38/2008

Členové ZO schválili do funkce ředitelky MŠ Kluky od 1.1.2009 pí.Darju Paďoukovou.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 39/2008

Členové ZO schválili a doporučili k podpisu smlouvu na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu asmlouvu na zajištění odvozu separovaných odpadů předložené firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Návrh byl schválen poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 40/2008

Členové ZO schválili zrušení usnesení č.22/2008 část 4 dle návrhu Radka Niederleho a Šárky Pelíškové, kteří zrušili žádost o koupi parcely č.105/7.

Schváleno poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 41/2008

Členové ZO schválili změnu usnesení č.22/2008 část 7 dle návrhu. Změna se týká doplnění žadatele o zakoupení parcely č. 105/8 o Janu Jurášovou, nar.8.3.1984, Kluky 103, 285 45 Kluky. Smlouva o zakoupení parcely č.105/8, výměra 983 m2,cena 196600,00 Kč, bude uzavřena s Ladislavem Vávrou, nar.8.4.1983, Jilmová 1639, 286 01 Čáslav a Janou Jurášovou, nar.8.3.1984, Kluky 103, 285 45Kluky.

Schváleno poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č. 42/2008

Členové ZO schválili žádost Karla Rajsíka, nar.22.6.1987, Bernardov 69, 284 01Kutná Hora a Terezy Vášové, nar.17.7.1987, Bernardov 69, 284 01 Kutná Hora o zakoupení stavební parcely č.105/7, výměra 1100 m2, cena 220000,00 Kč.

Schváleno poměrem hlasování 5-0-0.